صکوک

اولین وبلاگ تخصصی صکوک به زبان فارسی تاریخ شروع 22 بهمن 1386 گامی نو برای ایرانی آباد

اکسل 1

فصل اول : توابع آماری 1 ( رایگان )

توابع پيدا کردن بزرگترين و کوچکترين مقدار
MAX : پيدا کردن بزرگترين عدد بين چند سلول.
MAXA : همانند تابع MAX مي‌باشد با اين تفاوت که کلمات هم محاسبه مي‌کند.
MIN : پيدا کردن کوچکترين عدد بين چند سلول.
MINA : همانند تابع MIN مي‌باشد با اين تفاوت که کلمات هم محاسبه مي‌کند.
LARGE : پيدا کردن Nامين عدد بزرگ در يک ليست.
SMALL : پيدا کردن Nامين عدد کوچک در يک ليست.

توابع ديگر
PERMUT : محاسبه جايگشت.

شمارش سلول
COUNT : مشخص کردن اعداد و تاريخ موجود در يک محدوده.
COUNTA : شمارش سلول‌هايي که پر هستند.
COUNTBLANK : تعداد سلول هاي خالي را بدست مي‌آورد.
COUNTIF : شمارش سلول با شرط مورد نظر
COUNTIFS : شمارش سلول با شرايط مورد نظر


فصل دوم : توابع آماری 2 در اکسل ( رایگان )

ميانگين، فراواني و رتبه
AVERAGE : به دست آوردن ميانگين.
AVERAGEA : به دست آوردن ميانگين. (کاراکترهاي متن هم شمارش مي‌کند.)
AVERAGEIF : ميانگين به صورت شرطي.
AVERAGEIFS : ميانگين به صورت دو يا چند شرطي.
MODE : شناسايي عدد تکرار شده.
MODE.SNGL : شناسايي عدد تکرار شده. (از Excel 2007 به بعد)
MODE.MULT : نمايش n عدد پر تکرار
GEOMEAN : محاسبه ميانگين هندسي.
HARMEAN : محاسبه ميانگين هارمونيک.
RANK : رتبه‌بندي اعداد موجود در يک ليست.
RANK.EQ : رتبه‌بندي اعداد موجود در يک ليست. (جديد در Excel 2010)
RANK.AVG : مشابه تابع RANK.EQ مي‌باشد، با اين تفاوت که اگر در ليست اعداد دو عدد تکراري وجود داشته باشد ميانگين دو عدد را نمايش مي‌دهد.
KURT : درجه اوج در يک نمودار اماري را نشان مي‌دهد.
PERCENTILE : محاسبه K‌امين صدک.
PERCENTILE.INC : محاسبه K‌امين صدک. (جديد در Excel 2010)
PERCENTILE.EXC : اين تابع کاملا شبيه تابع PERCENTILE.INC مي‌باشد، با اين تفاوت که تابع PERCENTILE.INC به صورت شامل يا inclusive مي‌باشد اما تابع PERCENTILE.EXC به صورت انحصاري يا exclusive‌ است.
PERCENTRANK : براي محاسبه رتبه در مجموعه يا آرايه است.
PERCENTRANK.INC : براي محاسبه رتبه در مجموعه يا آرايه است. (جديد در Excel 2010)
PERCENTRANK.EXC : اين تابع کاملا شبيه تابع PERCENTRANK.INC مي‌باشد، با اين تفاوت که تابع PERCENTRANK.INC به صورت شامل يا inclusive مي‌باشد اما تابع PERCENTRANK.EXC به صورت انحصاري يا exclusive‌ است.
QUARTILE : محاسبه چارك مجموعه اي از داده‌ها.
QUARTILE.INC : محاسبه چارك مجموعه اي از داده‌ها.
(جديد در Excel 2010)
QUARTILE.EXC : اين تابع کاملا شبيه تابع QUARTILE.INC مي‌باشد، با اين تفاوت که تابع QUARTILE.INC به صورت شامل يا inclusive مي‌باشد اما تابع QUARTILE.EXC به صورت انحصاري يا exclusive‌ است.


فصل سوم : توابع آماري 3

انحراف و واريانس
AVEDEV : محاسبه متوسط انحراف معيار .
STDEV : محاسبه انحراف معيار نمونه.
STDEV.S : محاسبه انحراف معيار نمونه. (جديد در Excel 2010)
STDEVP : محاسبه انحراف معيار جامعه.
STDEV.P : محاسبه انحراف معيار جامعه. (جديد در Excel 2010)
VAR : واريانس يک مجموعه داده
VAR.S : واريانس يک مجموعه داده(جديد در Excel 2010)
VARP : محاسبه واريانس جامعه.
VAR.P : محاسبه واريانس جامعه. (جديد در Excel 2010)
COVAR : محاسبه كوواريانس است كه رابطه بين دو مجموعه را تعيين مي‌كند.
COVARIANCE.P : محاسبه كوواريانس است كه رابطه بين دو مجموعه را تعيين مي‌كند. (جديد در Excel 2010)
CONFIDENCE : محاسبه فاصله اطمينان ميانگين جامعه.
CONFIDENCE.NORM : محاسبه فاصله اطمينان ميانگين جامعه. (جديد در Excel 2010)
DEVSQ : محاسبه مجموع مربعات انحراف از معيارها.

توابع خط روند
FORECAST : محاسبه محل نقطه y.
INTERCEPT : محاسبه ضريب زاويه رگرسيون خطي.
LINEST : بازگرداندن اطلاعات آماري توصيف روند خط بهترين برازش، از طريق يک سري عرضه شده از X-Y
SLOPE : محاسبه ضريب زاويه رگرسيون خطي.
TREND : Trend يا سير روند؛ نمايشي گرافيگي از روند سري داده‌هاست.
GROWTH : محاسبه رشد جمعيت.
LOGEST : پارامترهاي يک روند نمايي براي عرضه مجموعه اي از x و y را برمي گرداند.
STEYX : محاسبه خطاي استاندارد Y پيش‌بيني شده.


فصل چهارم : توابع آماري 4

توابع توزيع و آزمونهاي احتمال
BETADIST : محاسبه توزيع بتا
BETA.DIST : محاسبه توزيع بتا (جديد در Excel 2010)
BETAINV : محاسبه مقدار توزيع انباشته (تجمعي) تابع بتا مي‌پردازد. که اين بار احتمال را مي‌دهيم و مقدار x را بدست مي‌آوريم.
BETA.INV : محاسبه مقدار توزيع انباشته (تجمعي) تابع بتا مي‌پردازد. که اين بار احتمال را مي‌دهيم و مقدار x را بدست مي‌آوريم. (جديد در Excel 2010)
BINOMDIST : محاسبه توزيع بينم
BINOM.DIST : محاسبه توزيع بينم. (جديد در Excel 2010)
NEGBINOMDIST : محاسبه توزيع بينم منفي.
NEGBINOM.DIST : محاسبه توزيع بينم منفي. (جديد در Excel 2010)
CRITBINOM : مکمل تابع دو را انجام مي‌دهد.
BINOM.INV : کار مکمل تابع دو جمله‌اي را انجام مي‌دهد. (جديد در Excel 2010)
CHIDIST : احتمالات يک طرفه توزيع مجذور کاي (خي دو ) را بر مي‌گرداند.
CHISQ.DIST.RT : احتمالات يک طرفه توزيع مجذور کاي (خي دو ) را بر مي‌گرداند.
(جديد در Excel 2010)
CHISQ.DIST : محاسبه توزيع مجذور و مربع( يا همان توزيع تجمعي و چگالي احتمال) استفاده مي‌کنيم
CHIINV : معکوس احتمال دم سمت راست توزيع مجذور کاي.
CHISQ.INV.RT : معکوس احتمال دم سمت راست توزيع مجذور کاي. (جديد در Excel 2010)
CHISQ.INV : معکوس احتمال دم سمت چپ توزيع مجذور کاي.
CHITEST : محاسبه آزمون چي يا Chi-Square
CHISQ.TEST : محاسبه آزمون چي يا Chi-Square. (جديد در Excel 2010)
CORREL : محاسبه ضريب همبستگي پيرسون.
EXPONDIST : محاسبه توزيع نمايي.
EXPON.DIST : محاسبه توزيع نمايي. (جديد در Excel 2010)
FDIST : محاسبه دم سمت راست توزيع احتمال F .
F.DIST.RT : محاسبه دم سمت راست توزيع احتمال F . (جديد در Excel 2010)
FINV : محاسبه معکوس دم راست توزيع احتمال F.
F.INV.RT : محاسبه معکوس دم راست توزيع احتمال F. (جديد در Excel 2010)
F.INV : محاسبه معکوس توزيع تجمعي F.
FISHER : تبديل فيشر.
FISHERINV : معکوس تبديل فيشر
FTEST : انجام آزمون F روي دو سري از داده‌ها.
F.TEST : انجام آزمون F روي دو سري از داده‌ها. (جديد در Excel 2010)
GAMMADIST : محاسبه مقدار تابع گاما را براي x معين. (جديد در Excel 2010)
GAMMA.DIST : محاسبه مقدار تابع گاما را براي x معين.
GAMMAINV : معکوس توزيع گاما.
GAMMA.INV : معکوس توزيع گاما.
(جديد در Excel 2010)
GAMMALN : محاسبه لگاريتم طبيعي تابع گاما براي مقدار عرضه شده.
GAMMALN.PRECISE : مقدار لگاريتم طبيعي توزيع گاما را باز مي‌گرداند.
HYPGEOMDIST : توزيع فوق هندسي را محاسبه مي‌کند.
HYPGEOM.DIST : توزيع فوق هندسي را محاسبه مي‌کند. (جديد در Excel 2010)
LOGNORMDIST : برعکس تابع LOGINV عمل مي‌کند و مقدار تابع توزيع تجمعي لگ نرمال را برمي‌گرداند.
LOGNORM.DIST : برعکس تابع LOGINV عمل مي‌کند و مقدار تابع توزيع تجمعي لگ نرمال را برمي‌گرداند. (جديد در Excel 2010)
LOGINV : مقدار معکوس توزيع تجمعي لگ نرمال را بر مي‌گرداند.
LOGNORM.INV : مقدار معکوس توزيع تجمعي لگ نرمال را بر مي‌گرداند. (جديد در Excel 2010)
NORMDIST : محاسبه توزيع نرمال.
NORM.DIST : محاسبه توزيع نرمال. (جديد در Excel 2010)
NORMINV : معکوس تابع تجمعي نرمال.
NORM.INV : محاسبه معکوس تابع تجمعي نرمال. (جديد در Excel 2010)
NORMSDIST : محاسبه توزيع تجمعي نرمال استاندارد.
NORM.S.DIST : محاسبه توزيع تجمعي نرمال استاندارد. (جديد در Excel 2010)
NORMSINV : مقدار z را به ازاي احتمال داده شده از توزيع نرمال استاندارد پيدا مي‌کند.
NORM.S.INV : مقدار z را به ازاي احتمال داده شده از توزيع نرمال استاندارد پيدا مي‌کند.
PEARSON : ضريب همبستگي پيرسون را با مي‌گرداند با وارد کردن دو سري عدد مي‌توان ضريب همبستگي آنها را بدست آورد.
RSQ : مجذور مقدار همبستگي پيرسون را باز مي‌گرداند.
POISSON : توزيع پواسن را محاسبه مي‌کند.
POISSON.DIST : توزيع پواسن را محاسبه مي‌کند. (جديد در Excel 2010)
PROB : احتمالات متناظر با اين محدوده داده شده را محاسبه مي‌کند.
SKEW : براي تعيين ميزان انحراف حول ميانگين بکار مي‌رود.
STANDARDIZE : مقدار استاندارد شده عدد يا اعدادي را با توجه به ميانگين و انحراف معيار داده شده بدست مي‌آورد‌.
TINV : به ازاي مقدار احتمال داده شده و درجه آزادي معين، مقدار X را محاسبه مي‌کند.
TTEST : آزمون t را دوي دو سري از داده‌ها اعمال مي‌کند.
T.TEST : آزمون t را دوي دو سري از داده‌ها اعمال مي‌کند. (جديد در Excel 2010)
WEIBULL : محاسبه مقدار توزيع ويبوال به کار مي‌رود.
WEIBULL.DIST : محاسبه مقدار توزيع ويبوال. (جديد در Excel 2010)
ZTEST : محاسبه آزمون z يک طرفه.
Z.TEST : محاسبه آزمون z يک طرفه. (جديد در Excel 2010)

فصل پنجم : توابع پايگاه داده
توابع پايگاه داده
DAVERAGE : محاسبه ميانگين مقادير يک فيلد از يک ليست يا پايگاه داده.
DCOUNT : شمارش تعداد سلولهايي که شامل يک عدد مي‌شوند.
DCOUNTA : تعداد سلولهايي که شامل يک عدد مي‌شوند را باز مي‌گرداند.
DGET : نشان دادن محتواي فقط يک سلول.
DMAX : بزرگترين مقدار يک مجموعه از سلولها را پيدا مي‌کند.
DMIN : کوچکترين مقدار يک مجموعه از سلولها را پيدا مي‌کند.
DPRODUCT : حاصل ضرب را براي يک مجموعه از سلولها محاسبه مي‌کند.
DSTDEV : مقدار انحراف از معيار را بر حسب يک جمعيت نمونه محاسبه مي‌کند.
DSTDEVP : اين تابع همانند تابع DSTDEV عمل مي‌کند و انحراف از معيار را محاسبه مي‌کند اما تفاوت آن با تابع قبلي اين است که تابع DSTDEV انحراف از معيار را بر اساس يک جمعيت نمونه ( جامعه نمونه) محاسبه مي‌کند اما اين تابع انحراف از معيار را بر اساس کل جمعيت آماري محاسبه خواهد کرد.
DSUM : محاسبه حاصل جمع مقادير سلول‌هاي يک ستون.
DVAR : محاسبه واريانس مقاديري از سلول‌ها.
DVARP : اين تابع مانند تابع DVAR عمل مي‌کند با اين تفاوت که واريانس را بر حسب کل جامعه آماري اندازيه گيري مي‌کند.

فصل ششم : توابع مالي
توابع ارزش سرمايه گذاري
FV : محاسبه ارزش آينده سرمايه گذاري با پرداخت ثابت دوره و يک نرخ بهره ثابت.
FVSCHEDULE : اين تابع مانند FV براي محاسبه ارزش سرمايه گذاري در آينده بکار مي‌رود با اين تفاوت که نرخ سود در زمانهاي مختلف متغير است.
NPV : محاسبه ارزش فعلي خالص سرمايه گذاري.
PV : محاسبه ارزش فعلي خالص سرمايه گذاري(اقساط مساوي).
XNPV : محاسبه ارزش فعلي خالص سرمايه گذاري بر حسب تاريخ.

توابع پرداخت
PMT : براي محاسبه اقساط وام.
PPMT : محاسبه اقساط مربوط به اصل وام (وام دريافتي بدون سود در هر دوره).
IPMT : محاسبه بهره اقساط (بهره وام در هر دوره) در يک دوره زماني خاص.

توابع طول مدت
NPER : محاسبه تعداد دوره هاي مورد نياز براي سرمايه گذاري .

محاسبه نرخ بازده داخلي
RATE : محاسبه نرخ بهره استفاده.
IRR : محاسبه نرخ بازده داخلي سرمايه گذاري.
XIRR : محاسبه نرخ بازده داخلي سرمايه گذاري بر حسب تاريخ.
MIRR : محاسبه نرخ داخلي کارکرد سرمايه.
ACCRINT : محاسبه بهره متعلقه اوراق قرضه از زمان صدور تا بازخريد اوراق.
ACCRINTM : مشابه تابع ACCRINT است با ين تفاوت که شما اطلاعي از زمان پرداخت بهره نداريد و يا اينکه تاريخ پرداخت بهره همزمان با تاريخ سررسيد اوراق قرضه بطور يکجا مي‌باشد.

توابع محاسبه استهلاک
SLN : محاسبه هزينه استهلاک به روش خط مستقيم.
SYD : محاسب هزينه استهلاک به روش مجموع سنوات.
DB : محاسبه هزينه استهلاک نزولي در مدت معين.
DDB : محاسبه هزينه استهلاک به روش نزولي مضاعف در مدت معين.
VDB : محاسبه دوره خاص هزينه استهلاك به روش نزولي.


فصل هفتم : توابع مهندسي
توابع اعداد مختلط
COMPLEX : تبديل قسمت حقيقي و موهومي ارائه شده توسط کاربر به عدد مختلط.
IMABS : محاسبه اندازه عدد مختلط.
IMAGINARY : نمايش ضريب قسمت موهومي عدد مختلط.
IMARGUMENT : نمايش آرگومان Θ (زاويه بر حسب راديان).
IMCONJUGATE : محاسبه قرينه عدد مختلط نسبت به محور اعداد حقيقي.
IMCOS : محاسبه کسينوس يک عدد مختلط.
IMDIV : محاسبه خارج قسمت تقسيم دو عدد مختلط.
IMEXP : محاسبه مقدار نمايي يک عدد مختلط.
IMLN : محاسبه لگاريتم طبيعي عدد مختلط.
IMLOG10 : محاسبه لگاريتم يک عدد مختلط در مبناي 10.
IMLOG2 : محاسبه لگاريتم يک عدد مختلط در مبناي 2.
IMPOWER : محاسبه توان خاصي از يک عدد مختلط.
IMPRODUCT : محاسبه حاصلضرب اعداد مختلط.
IMREAL : نمايش ضريب قسمت حقيقي عدد مختلط.
IMSIN : محاسبه سينوس يک عدد مختلط.
IMSQRT : محاسبه ريشه دوم (جذر) يک عدد حقيقي.
IMSUB : محاسبه تفريق دو عدد مختلط.
IMSUM : محاسبه حاصلجمع دو عدد مختلط.

توابع تبديل واحدهاي اندازه گيري
CONVERT : تبديل يک عدد از يک سيستم اندازه گيري به سيستم ديگر.

توابع تبديل مبنا
BIN2DEC : تبديل عدد مبناي دو به مباني ده
BIN2HEX : تبديل عدد مبناي دو به مباني شانزده
BIN2OCT : تبديل عدد مبناي دو به مباني هشت
DEC2BIN : تبديل عدد مبناي ده به مباني دو
DEC2HEX : تبديل عدد مبناي ده به مباني شانزده
DEC2OCT : تبديل عدد مبناي ده به مباني هشت
HEX2BIN : تبديل عدد مبناي شانزده به مباني دو
HEX2DEC : تبديل عدد مبناي شانزده به مباني ده
HEX2OCT : تبديل عدد مبناي شانزده به مباني هشت
OCT2BIN : تبديل عدد مبناي هشت به مباني دو
OCT2DEC : تبديل عدد مبناي هشت به مباني ده
OCT2HEX : تبديل عدد مبناي هشت به مباني شانزده

توابع خطا
ERF : محاسبه تابع خطا ميان دو حد يکپارچه.
ERF.PRECISE : محاسبه تابع خطا بين عدد 0 و يک حد پيوسته.
ERFC : محاسبه تابع خطاي متمم پيوسته ميان يک حد پائين و مقدار بي نهايت.

تست مقادير عددي
DELTA : مقايسه دو عدد با هم.

+ نوشته شده در  دوشنبه هفدهم مهر 1391ساعت 22:7  توسط محمد قربانعلی زاده لطره  | 

اکسل


فصل اول : توابع کار با متن در اکسل ( رایگان )

مقدمه
تابع چیست؟

توابع حذف کاراکتر‌هاي اضافي
CLEAN : حذف تمام کاراکتر‌هاي غير قابل چاپ.
TRIM : حذف فاصله‌هاي اضافي و فاصله‌ها در آغاز و پايان عبارت.

توابع تبديل حروف کوچک و بزرگ
LOWER : تمامي کاراکتر‌ها را به حروف کوچک تبديل مي‌کند.
PROPER : کاراکتر‌هاي موجود در يک متن را به حالت استاندارد تبديل مي‌کند.
UPPER : تمامي کاراکتر‌ها را به حروف بزرگ تبديل مي‌کند.

تبديل حروف به اعداد به يکديگر
CHAR : تبديل کد ASCII به حروف.
CODE : تبديل حروف به کد ASCII.

جايگزين کردن قسمتي از يک رشته متن
REPLACE : جاي کاراکتر مورد نظر کاراکتر ديگري را قرار مي‌دهد.
SUBSTITUTE : جاي عبارت درج شده در يک جمله عبارت ديگري را قرار مي‌دهد.

توابع دستيابي به قسمتي از يک رشته
CONCATENATE : به هم چسباندن دو يا چند متن.
LEFT : نمايش ‌تعداد حروف سمت چپ سلول مورد نظر.
MID : نمايش بخشي از يک کلمه.
RIGHT : نمايش ‌تعداد حروف سمت راست سلول مورد نظر
REPT : تکرار عبارتي خاص را به تعداد مشخص.

توابع اطلاعاتي
LEN : شمارش تعداد کاراکترهاي موجود در يک سلول.
FIND : پيدا کردن حروف مورد نظر خود در يک عبارت(حساس به کوچکي و بزرگي).
SEARCH : پيدا کردن حروف مورد نظر خود در يک عبارت.
EXACT : مقايسه عبارت موجود در دو سلول.
T : تشخيص متن بودن.

توابع تبديل انواع داده‌ها در اکسل
VALUE :
TEXT :
FIXED :


فصل دوم : توابع منطقی ( رایگان )

توابع عملگر بولي
AND : گزاره‌هاي مختلف را چک کرده و در صورت درست بودن تمامي آنها مقدار درست و در غير اين صورت مقدار نادرست را برمي‌گرداند.
OR : گزاره‌هاي مختلف را چک کرده و در صورت درست بودن يکي آنها مقدار درست و در غير اين صورت مقدار نادرست را برمي‌گرداند.
NOT : اگر مقدار‌هاي وارد شده با هم برابر باشند مقدار نادرست و اگر نابرابر باشند مقدار درست را برمي‌گرداند.

توابع شرطي
IF : تابع شرطي.
IFERROR : طرح يه معادله و درصورت اشتباه بودن پيغام مورد نظر به نمايش در بيايد.

توابع بازگرداننده مقادير ثابت منطقي
TRUE : مقدار True را برمي‌گرداند.
FALSE : مقدار False را برمي‌گرداند.


فصل سوم : توابع اطلاعاتی

توابع اطلاعات خطا
ISERROR : اگر مقدار داده شده بدون خطا باشد مقدار نادرست را بازمي‌گرداند.
ERROR.TYPE : به جاي نمايش error يک عدد نمايش مي‌دهد.

توابع اطلاعاتي عددي
ISNUMBER : تشخيص عدد بودن يا متن بودن.
ISEVEN : تشخيص زوج بودن.
ISODD : تشخيص فرد بودن.
N : تبديل هر عبارتي به عدد.

توابع ديگر انواع داده
ISBLANK : تشخيص خالي بودن يک سلول.
ISLOGICAL : اگر جواب يک معادله درستي يا نادرستي بود عبارت true را نمايش مي‌دهد د ر غير اين صورت عبارت false را نشان مي‌دهد.
ISTEXT : شناسايي توابعي که داراي متن مي‌باشد.
ISNONTEXT : مخالف تابع ISTEXT مي‌باشد.
ISREF : مشخص مي‌کند که عبارت وارد شده يک محدوده از سلول ها است يا خير.
TYPE : مشخص کرد در داخل هر سلول چه نوع کاراکتري وجود دارد.
(text، number، error value و ...)

تابع اطلاعات عمومي
CELL : هر نوع اطلاعاتي که در مورد سلول مورد نظر بخواهيم در اختيار ما قرار مي‌دهد.
INFO : نمايش مشخصات سيستم.

توابع بازگرداننده مقادير ثابت
NA : نمايش پيغام خطاي #N/A .


فصل چهارم : توابع تاریخ و زمان

توابع تاريخ و زمان
DATE : تاريخ مورد نظر.
TIME : زمان مورد نظر.

توابع تاريخ و زمان فعلي
NOW : نمايش تاريخ و زمان جاري سيستم.
TODAY : نمايش تاريخ جاري سيستم.

توابع سازنده زمان
HOUR : از زمان فقط ساعت را نمايش مي‌دهد.
MINUTE : از زمان فقط دقيقه را نمايش مي‌دهد.
SECOND : از زمان فقط ثانيه را نمايش مي‌دهد.

توابع سازنده تاريخ
DAY : از تاريخ فقط روز را نمايش مي‌دهد.
MONTH : از تاريخ فقط ماه را نمايش مي‌دهد.
YEAR : از تاريخ فقط سال را نمايش مي‌دهد.
WEEKNUM : مشخص مي‌کند که در چندمين هفته از سال قرار داريم.
WEEKDAY : مشخص مي‌کند که در چندمين روز از هفته قرار داريم.

توابع محاسباتي تاريخ
EDATE : تاريخ را به عقب يا جلو ببريم.
EOMONTH : مشابه تابع EDATE ولي با اين تفاوت که وقتي تاريخ را به جلو مي‌بريم آخرين روز آن ماه را به نمايش در مي‌آورد.
WORKDAY : شمارش روزهاي کاري.
WORKDAY.INTL : کاري مشابه با تابع WORKDAY را انجام مي‌دهد، با اين تفاوت که روزهاي تعطيل را خودمان مشخص مي‌کنيم.
DAYS360 : شمارش روز‌هاي بين دو تاريخ.
NETWORKDAYS : شمارش روز‌هاي کاري بين دو تاريخ.
NETWORKDAYS.INTL : شمارش روز‌هاي کاري بين دو تاريخ.
(روزهاي تعطيل را خودمان مشخص مي‌کنيم.)

فصل پنجم : توابع آدرس دهی و جستجو

توابع آدرس دهي به سلول
ADDRESS : آدرس دهي در اکسل.
INDEX : براي ارجاع از يک يا چند سلول استفاده مي‌شود.
INDIRECT : با وارد کردن يک رشته آن را تبديل به يک مرجع سلول مي‌کند.
OFFSET : تعيين محدوده‌اي از سلول ها مي‌باشد.

اطلاعات سطر، ستون و محدوده
ROW : مشخص مي‌کند در چندمين رديف قرار داريم.
COLUMN : مشخص مي‌کند در چندمين ستون قرار داريم.
ROWS : همانند تابع ROW مي‌باشد، ولي با اين تفاوت که شما مي‌توانيد مقدار چندين سلول را وارد نماييد.
COLUMNS : همانند تابع ROWS عمل مي‌کند ولي با اين تفاوت که مجموعه رديف‌ها را شمارش مي‌کند.
AREAS : وظيفه شمارش محدوده‌ها را دارد.

توابع جستجوي داده
HLOOKUP : به صورت افقي به دنبال عبارت مورد نظر مي‌گردد.
VLOOKUP : به صورت عمودي به دنبال عبارت مورد نظر مي‌گردد.
LOOKUP : در يک مجموعه از داده‌ها به دنبال يک مقدار مي‌گردد
CHOOSE : در يک ليست به صورت رشته شما با وارد کردن يک عدد رشته مورد نظر در ليست را به نمايش در مي‌آورد.
MATCH : موقعيت نسبي موردي را در يک آرايه مشخص مي‌کند.

ساير توابع مربوط به اين بخش
HYPERLINK : لينک دادن به يک سلول.


فصل ششم : توابع ریاضی در اکسل قسمت اول

اطلاعات اوليه اعداد
ABS : محاسبه عمليات قدر مطلق .
SIGN : تشخيص مثبت يا منفي بودن عدد.
GCD : بزرگترين مقسوم عليه دو يا چند عدد را بدست مي‌آوريد
LCM : کوچکترين مضرب مشترک دو يا چند عدد را نمايش مي‌دهد.

عملگرهاي رياضي
SUM : محاسبه عمليات جمع.
POWER : عدد اول را به توان عدد دوم مي‌رساند.
SQRT : محاسبه جذر عدد مورد نظر.
QUOTIENT : استفاده از اين تابع مي‌توان قسمت صحيح تقسيم دو عدد را بدست آورد.
MOD : محاسبه باقيمانده دو عدد.
AGGREGATE : مجموعه چندين تابع.
SUBTOTAL : مجموعه چندين برنامه کاربردي.

توابع گرد کننده
CEILING : عدد ورودي اول را به ضريب بزرگتر يا مساوي عدد ورودي دوم در مياورد.
EVEN : عدد را به اولين عدد بزرگ و زوج تبديل مي‌کند.
FLOOR : عدد ورودي اول را به ضريب کوچکتر يا مساوي عدد ورودي دوم در مياورد.
INT : عدد مورد نظر را گرد مي‌کند و به صورت يک عدد صحيح نمايش مي‌دهد.
MROUND : عدد ورودي اول را به ضريب نزديکترين عدد ورودي دوم در مياورد.
ODD : تبديل عدد به اولين عدد فرد.
ROUND : گرد کردن اعداد.
ROUNDDOWN : وظيفه گرد کردن در يک محدوده از تعداد رقم اعشار يا صحيح به سمت پايين را دارد.
ROUNDUP : وظيفه گرد کردن در يک محدوده از تعداد رقم اعشار يا صحيح به سمت بالا را دارد.
TRUNC : مقدار اعشار يا عدد صحيحي که مي‌خواهيم نمايش بدهيم.


فصل هفتم : توابع ریاضی در Excel قسمت دوم

جمع شرطي
SUMIF : جمع اعداد با شرايط مورد نظر.

عمليات‌هاي پيشرفته رياضي
SUMPRODUCT : براي ضرب کردن اعداد استفاده مي‌شود.
SUMSQ : به توان دو رساندن اعداد.
SUMX2MY2 : اين تابع که علاوه بر اين که عددها را به توان دو مي‌رساند دو به دو از هم کم مي‌کند و نتيجه را با هم جمع مي‌کند.
SUMX2PY2 : اين تابع که علاوه بر اين که عددها را به توان دو مي‌رساند دو به دو با هم جمع مي‌کند و نتيجه را با هم جمع مي‌کند.
SUMXMY2 : اعداد مورد نظر را اول از هم کم مي‌کند و سپس به توان دو مي‌رساند.
SERIESSUM : مجموعه سري تواني.

توابع ماترسي
MDETERM : محاسبه دترمينال ماتريس.
MINVERSE : معکوس يک ماتريس مربعي.
MMULT : محاسبه ضرب دو ماتريس.

محاسبه فاکتوريل
FACT : محاسبه فاکتوريل.
FACTDOUBLE : ضرب اعداد بين دو عدد مورد نظر( اگر عدد وارد شده فرد باشد فقط اعدا فرد را ضرب مي‌‌کند و بالعکس).
MULTINOMIAL : محاسبه فرمول

توابع متفرقه
COMBIN : محاسبه تعداد جابجايي‌ها بدون توجه به ترتيب قرارگيري.
ROMAN : عدد ورودي را به صورت لاتين نمايش مي‌دهد.


فصل هشتم : توابع ریاضی در اکسل قسمت سوم

اعداد تصادفي
RAND : يک عدد تصادفي بين صفر تا يک
RANDBETWEEN : يک عدد تصادفي بين دو عدد مورد نظر ما

توابع مثلثات
PI : نمايش عدد پي.
SQRTPI : عدد مورد نظر را در عدد π ضرب مي‌کند و سپس جذر آن عدد را نمايش مي‌دهد.
DEGREES : تبديل زاويه برحسب راديان به درجه.
RADIANS : تبديل درجه را به راديان.
COS : محاسبه مقدار کسينوس يک عدد.
ACOS : محاسبه آرک کسينوس.
COSH : محاسبه کسينوس هيپر‌بليک.
ACOSH : محاسبه آرک کسينوس هيپر‌بليک.
SIN : محاسبه سينوس يک عدد.
ASIN : محاسبه آرک سينوس.
SINH : محاسبه سينوس هيپر‌بليک.
ASINH : محاسبه آرک سينوس هيپر‌بليک.
TAN : محاسبه تانژانت.
ATAN : محاسبه آرک تانژانت.
TANH : محاسبه تانژانت هيپر‌بليک.
ATANH : محاسبه آرک تانژانت هيپر‌بليک.

+ نوشته شده در  دوشنبه هفدهم مهر 1391ساعت 22:5  توسط محمد قربانعلی زاده لطره  | 

کارشناس مالی اسلامی سازمان بورس: امکان خرید و فروش اوراق استصناع در بازار ثانویه وجود دارد

قابل توجه تمامی دوستانی که در جریان موضوع ابزار های مالی هستند :

این هم ورود حد اقلی ابزار های مالی اسلامی در ایران

خوشحالم که تلاش میکنند .


متن خبر :


کارشناس مالی اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار گفت : خریداران اوراق استصناع با وارد کردن سرمایه‌هایشان به بخش واقعی اقتصاد علاوه بر اینکه به رشد و توسعه اقتصادی کمک می کنند، سود نیز دریافت خواهند کرد.

مجید پیره در گفت و گو با پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه(سنا) با بیان اینکه کمیته فقهی سازمان بورس مجوز اوراق استصناع را سال 87 صادر کرد، افزود : اوراق استصناع، قراردادی است که برای سفارش ساخت کالا به سازنده داده خواهد شد و سازنده در قبال ساخت آن، هزینه ای را دریافت می کند.

وی با اشاره به اینکه الگوی این اوراق پیش از این در مالزی مورد استفاده قرار گرفته است، گفت: در ایران نیز همان الگوی اوراق مالزی مورد بررسی قرار گرفت. این اوراق که دو مدل مستقیم و غیر مستقیم دارد یکی از ابزارهای مالی اسلامی است که برای تسهیل روند تأمین مالی در بازار سرمایه مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

کارشناس مالی اسلامی سازمان بورس درباره مزایای این اوراق اظهار داشت : این اوراق منابع کافی را در اختیار شهرداری ها، شرکت های خصوصی و بخش دولتی برای انجام پروژه های مشخص قرار می دهد.

پیره تصریح کرد: خریداران این اوراق با وارد کردن سرمایه هایشان به بخش واقعی اقتصاد علاوه بر اینکه به رشد و توسعه اقتصادی کمک می کنند خود نیز از این روش سود خواهند برد.

وی گفت : در اوراق استصناع ، سرمایه گذاران به تناسب پیشرفت پروژه سود دریافت می کنند، ضمن آنکه این اوراق بازار ثانویه داشته و دارندگان اوراق می توانند در هر زمان که بخواهند به خرید و فروش آن بپردازند.

پیره افزود: با تصویب قانون توسعه نهادها و ابزارهای مالی توسط مجلس در سال 88، اختیارات خوبی در اختیار سازمان بورس قرار گرفت و زمینه برای استفاده از این اوراق مهیا شد.

کارشناس مالی اسلامی اظهار داشت: این اوراق زمینه ساز ورود سرمایه گذارانی خواهد بود که علاقه مند به سرمایه گذاری در بخش واقعی اقتصاد هستند.

+ نوشته شده در  سه شنبه یازدهم مرداد 1390ساعت 15:30  توسط محمد قربانعلی زاده لطره  | 

تحقیق نرم افزار های حسابداری

در اين تحقيق و بررسي بدون هيچگونه سؤ نيت و هيچ غرضي  و با احترام كامل به تمامي متخصصين و برنامه نويسان و حسابداران و طراحان نرم افزارهاي حسابداري و مالي فقط و فقط مي خواهيم  چند نرم افزار حسابداري را با يكديگر از لحاظ ميزان كارآئي و قيمت آنها  مقايسه و بررسي نموده تا انشا الله تمامي دوستان عزيزي كه اگر تخصص هاي مالي ندارند نسبت به نرم افزارهاي حسابداري  به اشرافي مطلوب رسيده و با ديد باز و آگاهانه  نرم افزارهاي مايل به طبع خود را انتخاب و تنها دعا گوي ما باشند .

اگر  نام نرم افزارها و يا شركتهايي برده مي شود صرفا به جهت نقد و بررسي و مقايسه آنها با يكديگر بوده و نويسنده مطلب به هيچ وجه سؤ نيتي نداشته و اهانتي به آنها ننموده و اتفاقا زحمات همكاران خود را در اين عرصه قدر نهاده و دست تمامي زحمت كشان اين عرصه ( طراح و برنامه نويسان سيستمهاي حسابداري و مالي ) را با كمال افتخار بوسه مي زند كه اين كمترين قدر داني از زحمات اين عزيزان است :

ابتدا لازم است جوانان عزيز و دوستان گرامي در خصوص تاريخچه  به وجود آمدن اولين سيستمها و نرم افزارهاي حسابداري رايانه اي تا 2 دهه  قبل ( 20 سال گذشته تا حال  ) بطور واقعي و مستند آشنا شويد نه آنكه هر فرد و يا هر شركتي براي تبليغات و جلب نظر ديگران  مي فرمايند ما اولين هستم وووو .....  و چون هر شركت يا فردي مي گويد ما اولين هستيم كه نرم افزار حسابداري نوشته ايم  پس كمي به عقب برمي گرديم كه با تحقيق و اسناد و مدارك معتبر تاريخي ببينيم كه واقعيت چيست   :

از سال 1360 آغاز مي كنيم  در آن زمان رشته كامپيوتر در دانشگاهها وجود نداشت و تنها يك مركز آموزشي در تهران  به نام  مركز كامپيوتر شهيد شمسي پور در ميدان ونك خيابان برزيل  در اين رشته دانشجوي آزاد مي پذيرفت و آموزش مي داد .

از اولين سيستمهاي عامل كه كامپيوتر ها و نرم افزارهاي رايانه اي را راه مي انداخت سيستم عامل Dos   استفاده شده و اولين  زبانهاي برنامه نويسي تحت سيستم عامل Dos كه مورد آموزش و استفاده قرار مي گرفت زبانهاي  cobol / pl1 / fortran  و بعد  c / pascal  و بعد basic  و بعد foxpro /  quatropro  براي برنامه نويسي استفاده مي شد .

به علت آنكه زبانهاي برنامه نويسي و ياد گيري آنها بسيار دشوار بود متخصصين برنامه نويسي نيز در كشور بسيار اندك و شايد به تعداد انگشتان دست هم نبود .

از آنجا كه  كامپيوتر يك وسيله حسابگر سريع و دقيق بود افرادي كه برنامه نويسي مي دانستند سعي كردند نرم افزارهايي بنويسند كه در امور حسابداري و مالي از آن كمك گرفته و برنامه هايي بنويسند كه عمليات حسابداري  و محاسبات را بيشتر كامپيوتر انجام دهد .

 افراد زيادي نرم افزارهاي حسابداري مختلفي ابتدا براي ادارات و سازمانهاي مختلف نوشتند و بعد سعي كردند اين نرم افزارها را به بازار و ميان مردم آورده و مشاغل ديگر هم از اين نرم افزارها استفاده نمايند .

 بطور دقيق نمي توان گفت كه واقعا اولين نرم افزار حسابداري در ايران را چه كسي نوشته و نام آن چه بوده است چون در آن زمان مثل الان  نرم افزارها نام خاصي نداشتند و برنامه نويسان آنها هم يا متخصصين بسيار نخبه اي بودند كه نمي شد به راحتي آنها را در كوچه و خيابان ديد و شناخت و يا دسترسي به آنها بسيار مشكل بود .

 اما به جرات مي توان گفت كه از اولين نرم افزارهاي حسابداري نوشته شده  در ايران  نرم افزار حسابداري  ACC   بود كه فقط ( ثبت  سند حسابداري و دفتر روزنامه و دفتر كل و دفتر تفصيلي و يك تراز آزمايشي 4 ستوني داشت )  حجم اين نرم افزار حدودا  09 / 1 مگابايت بوده و تنها روي يك ديسكت فلاپي جا مي گرفت و به رايگان در اختيار همه قرار داشت اين نرم افزار حدودا 4 سال  بسيار محبوب و مورد استفاده شركتها افراد و سازمان ها قرار گرفت ( هنوز هم بسياري از حسابداران آن را به خوبي مي شناسند )  اين نرم افزار حسابداري به زبان  Foxbase  كه نسخه هاي ابتدايي زبان برنامه نويسي Foxpro  بود توسط آقاي منصور بروجرديان طراحي و برنامه نويسي شده بود .

نام آقاي منصور بروجرديان  در نرم افزار حسابداري فوق و تاريخ ايجاد و كامپايل فايل هاي نرم افزار كه در سال 1368 انجام گرفته است ( در سالي كه هيچ نرم افزار حسابداري موجود نبوده ) خود سند بسيار معتبر و گويايي بر اين ادعاست كه هنوز هم موجود است .

 بعد ها افراد و اشخاص حقيقي و حقوقي ديگر هم وارد عرصه برنامه نويسي نرم افزارهاي حسابداري شده و از پيشگامان اين عرصه مي توان به ترتيب  واقعي متكي به اسناد زنده و بسيار معتبر از

 نرم افزارهاي :

 -         نرم افزار حسابداري مستوفي

-         نرم افزار حسابداري چرتكه

-         نرم افزار حسابداري برليان

-         نرم افزار حسابداري همكاران سيستم

-         نرم افزار حسابداري رايورز

-         نرم افزار حسابداري پارس سيستم

-         نرم افزار حسابداري پارسا 2000

-         نرم افزار حسابداري نوين

-         نرم افزار حسابداري ناپال

-         نرم افزار حسابداري خيام

-         نرم افزار حسابداري شايگان

-         نرم افزار حسابداري رايانگان فردا

-         نرم افزار شماران سيستم

-         نرم افزار حسابداري آوين تك

-         نرم افزار حسابداري سينا پيوند

 نام برد .

توضيح مهم : (  اسامي ياد شده بطور مستند و واقعي  بوده كه از سال  1370 داراي نرم افزار حسابداري بوده اند و حضورشان در جامعه تاييد شده بوده و داراي سوابق درخشان نرم افزارهاي حسابداري و مالي هستند  كه قطعا تا زماني كه مي خواستند نرم افزار خود را آماده كرده و به بازار ارائه نمايند حتما از 3 سال قبل از اين تاريخ وجود داشته اند و مشغول كار بوده اند .

 سند زنده اين اسامي و استناد آن  ماهنامه ( حسابدار ) از  انجمن حسابداران خبره ايران شماره 120 در تير ماه سال 1376  مي باشد ) . 

 نرم افزارهاي حسابداري نامبرده شده فوق همگي تحت  سيستم عامل Dos  نوشته شده و برخي از آنها  بعد از مدتي و با آمدن سيستم عامل Windows   نرم افزارهاي خود را  يا با آن سازگار نمودند و يا مجددا آنها را  در محيط  سيستم عامل Windows  بازنويسي كردند .

 بطور مستند و واقعي اولين نرم افزار حسابداري كه تحت سيستم عامل Dos   بود و مجددا  در محيط Windows بازنويسي شد  نرم افزار (  حسابداري ناپال  ) از شركت ايده آل سيستم بود  

و بعد از آن نرم افزار حسابداري رافع و بعد تدبير و......

پس طبق اسناد و شواهد بسيار معتبر و زنده  هيچوقت اولين يا حتي دومين يا حتي پنجمين نرم افزار حسابداري تحت Windows  نرم افزار حسابداري ديگري مثل  ( حسابداری هلو  ) نبوده است .

((  بقیه مقاله در ادامه مطلب کلیک نمایید  ))


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و دوم خرداد 1390ساعت 19:22  توسط محمد قربانعلی زاده لطره  | 

سال نو مبارک

سال 1390 هم آمد !
 آمدنش خجسته و فرخنده باد .
از صمیم دل آرزو میکنیم ، سالی که پیش رو داریم ، سرشار باشد از سلامتی ، صلح ، خوشبختی ، پیروزی ، آزادی ، عدالت ، امید ، زندگی برای شما ، برای خانواده ی محترم شما ، برای همه ی ملت شریف ایران برای همه ی مردم خوب دنیا .


سال نو آمدنش زیباست  ،  همه ما آمدنش را جشن می گیریم ، اما روی دیگر ماجرا اینست که یکسال دیگر هم از عمر ما گذشته است ، با همه ی خوبی ها و بدی هایش ، با همه ی خاطراتش و با همه ی آنچه برای ما بجا گذاشته است ، یکسال از عمر ما  یعنی ، یکسال از فرصت کوتاه زندگی تمام شد!


راستی در سالی که گذشت چه کردیم ؟
چقدر به آنچه می خواستیم باشیم نزدیک شدیم ؟
چقدر برای  آنچه می خواستیم داشته باشیم تلاش کردیم و چقدر برای آنچه می خواستیم باشیم ؟!
چقدر به آنچه به دیگران "امر " میکنیم عمل کردیم ؟
چقدر از آنچه دیگران را "نهی " می کنیم در عمل دور بودیم ؟
چقدر حالمان تغییر کرد ؟

نکند یکسال گذشته باشد و ما کردارمان به زیبایی گفتارمان نشده باشد .
نکند یکسال گذشته باشد و ما اندیشه مان از حالمان غافل مانده باشد .
نکند میز ها و سمت ها به ما اجازه داده باشند ، رفتارهای اشتباهی کرده باشیم و آنها را توجیه کنیم .
نکند "قدرت" های بی دوام دنیایی ما را دچار توهم برتری کند .
نکند "حقی " را نا حق کرده باشیم .
نکند "نا حلالی" را به بهانه و توجیهی به داشته هایمان اضافه کرده باشیم .
...
خدا نکند که چنین باشد ، اما این تعطیلات فرصت خوبی است که به "حساب " خودمان برسیم ...  قبل ازآنکه دیر شود ...

خوش به حال آنها که این "حسابرسی " را جدی میگیرند و  یادشان می ماند  که حتی اگر برای خودشان  " حساب سازی" کرده باشند آنکه باید بفهمد ، می فهمد ....و
 آنکه داور اصلی  است ، توجیه و بهانه و حساب سازی را حتی از پیامبرانش نمی پذیرد !

خوش به حال آنها که  "حقیقت "  را فدای مصلحت  نکرده اند .
خوش به حال آنها که برای پرداخت حق دیگران به خودشان تخفیف نداده اند .
خوش به حال آنها که تعادل را در همه امورشان رعایت کردند .
خوش به حال آنها که رفتارشان تایید گفتارشان است .
خوش به حال آنها که "صداقت" را فدای "سیاست" نمی کنند .
خوش به حال آنها که حق خانواده شان را ، حق همسایه شان ، حق همکارانشان را ، حق پرسنلشان را،حق شهروندانشان ، حق نسل های بعد را فدای بی توجهی خود نکردند .


چقدر ساده است بی توجهی به حقوق انسانی اعضای خانواده وقتی حتی نگذاشتن وقت کافی برای آنها ، نشنیدن حرف آنها ، نشناختن روح آنها می تواند ظلمی بزرگ محسوب شود .

چقدر ساده است پایمال کردن حقوق همسایه ها وقتی حتی بلند کردن صدای تلویزیون و ضبط ، رعایت نکردن  حقوق هم ، نظافت ، بی توجهی به امکانات مشترک  یا احوال هم  می تواند ظلمی بزرگ محسوب شود .

چقدر ساده است با نداشتن وقت کمی برای تامل در خود ، به خود هم ظلم می کنیم !!

چقدر ساده است وقتی با  ایجاد هر نوع آلودگی  صوتی ،فیزیکی ، آب - هوا و خاک شهر مان را ناپاک میکنیم ، وقتی با نا مهربان بودن باهم ، سلامت روان همه ی هم شهری هامان را آسیب می زنیم  و نه فقط به نسل خود که به نسل بعد از خود نیز ظلمی بزرگ می کنیم .

چقدر ساده با قضاوت های سطحی حق الناس بر گردن خود قرار میدهیم .
چقدر ساده حق الناسی که بر گردن داریم را فراموش می کنیم.

+ نوشته شده در  چهارشنبه دهم فروردین 1390ساعت 12:44  توسط محمد قربانعلی زاده لطره  | 

نخستین صکوک اجاره در ایران منتشر می شود

تاساعاتی دیگر در بازار فرابورس؛
نخستین صکوک اجاره در ایران منتشر می شود

شرکت هواپیمایی ماهان امروز نخستین صکوک ایران را در بازار فرابورس منتشر می کند.


به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا)،
این شرکت امروز  مبلغ 291 هزار و 500 میلیون ریال اوارق اجاره را در فرابورس منتشر می کند.

مبلغ اسمی هر ورقه اوراق اجاره یک میلیون ریال و نرخ سود اوراق (درآمد اجاره) 5/17 درصد است که سود آن درمقاطع سه ماهه از سوی شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به سرمایه گذاران پرداخت می شود،

ناشر اوراق اجاره هواپیمایی ماهان شرکت واسط مالی بهمن، عامل پرداخت سودشرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه و ضامن آن بانک اقتصاد نوین است.

شرکت تامین سرمایه نوین متعهد پذیره نویس، بازارگردان و عامل فروش این اوراق خواهد بود.


تدوین 15 بسته برای اجرای صکوک

معاون سازمان بورس و اوراق بهادار از تدوین 15 بسته برای اجرای صکوک در بازار سرمایه ایران خبر داد و گفت : تاکنون 9 قرارداد برای انتشار صکوک در این سازمان طراحی شده است.

 

دکتر "سید علی حسینی" با بیان اینکه در قانون بازار اوراق بهادار امکان توسعه ابزارهای مالی نوین در بازار سرمایه فراهم شده است، افزود : سازمان بورس پس از تشکیل، مطالعات و بررسی های خود برای بکارگیری ابزارهای مالی جدید به ویژه ابزارهای نوین اسلامی برای تامین مالی ناشران را در دستور کار خود قرار داد.


وی ادامه داد : کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار انتشار اوراق اجاره را مطابق با شرع مقدس تشخیص داد به طوریکه این اوراق در شورای عالی بورس و اوراق بهادار به تصویب رسید.

دکتر حسینی با بیان اینکه فرایند اجرایی انتشار اوراق اجاره، یک سال قبل در سازمان بورس آغاز شد، گفت: مقررات و ضوابط این اوراق و اساسنامه های نهاد واسط و شرکت مدیریت دارایی مرکزی اوراق بهادار در ماه های گذشته به تصویب هیئت مدیره سازمان بورس رسیده است.

وی تصریح کرد: هم اکنون چند بانک و شرکت تولیدی درخواست انتشار اوراق اجاره را به سازمان بورس ارائه داده اند که کارشناسان این سازمان در حال بررسی درخواست های این شرکت ها هستند.
 
استصناع دومین صکوک بازار سرمایه

مدیر اداره نظارت بر بازار اولیه سازمان بورس هم گفت : این مدیریت در حال تدوین مقررات اوراق استصناع است تا مقررات آن در سه ماهه اول سال آینده نهایی و برای تصویب به شورای عالی بورس ارسال شود.


بهروز زارع با بیان اینکه کمیته فقهی سازمان بورس بررسی بکارگیری انواع صکوک در بازار سرمایه را انجام داده است، افزود: تدوین مقررات و مدل عملیاتی این اوراق، زمان بر و نیازمند مطالعات گسترده است اما امیدواریم اوراق استصناع به عنوان یک ابزار مالی جدید سال آینده در بازار سرمایه منتشر شود.
 
درخواست 6 شرکت برای انتشار اوراق اجاره

وی از درخواست شش شرکت برای انتشار صکوک اجاره خبر داد، اظهار داشت:  هم اکنون دو شرکت اطلاعات خود را برای انتشار صکوک اجاره و چهار شرکت در حال تشکیل پرونده انتشار این اوراق هستند.


زارع خاطر نشان کرد: شش شرکت اوایل سال آینده برای تامین منابع مالی خود، اوراق اجاره منتشر خواهند کرد.

مدیر اداره نظارت بر بازار اولیه سازمان بورس اظهار داشت : صکوک در ادبیات مالی، نوعی اوراق بهادار است که بر مبنای یک یا چند عقد از عقود اسلامی طراحی و به سرمایه گذاران ارائه می شود.

وی با بیان اینکه یک دهه از ورود ابزارهای مالی اسلامی در بازارهای مالی می گذرد، افزود : در حال حاضر 16 نوع صکوک مختلف در سطح جهان طراحی منتشر می شود که کمیته فقهی سازمان بورس در سال های اخیر بکارگیری این اوراق را از نظر شرعی و فقهی مورد بررسی قرار داده است.

زارع ادامه داد : مراحل اجرایی بکارگیری صکوک اجاره از یک سال قبل در سازمان بورس آغاز شد تا شرکت هواپیمایی ماهان، نخستین اوراق اجاره را در بازار منتشر کند.
 
انتشار صکوک ارزی در مناطق آزاد

مدیر اداره نظارت بر بازار اولیه سازمان بورس اظهار داشت : یک شرکت به تازگی درخواست انتشار اوراق اجاره در مناطق آزاد را به سازمان بورس ارائه کرده است تا بتواند منابع سرمایه گذاران خارجی را جذب کند.


وی درباره احتمال انتشار صکوک ارزی شرکت های ایرانی در سایر کشورها افزود: انتشار این اوراق در خارج از کشور تابع مقررات کشور هدف خواهد بود که تحقق این امر نیازمند تدوین یک برنامه ریزی مدون و مطالعات وسیع است.

زارع خاطر نشان کرد: هم اکنون کارشناسان سازمان بورس درحال بررسی انتشار صکوک ارزی در مناطق آزاد هستند تا شرکت ها بتوانند سرمایه های خارجی از طریق انتشار این اوراق به دست آورند.
+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و دوم اسفند 1389ساعت 22:6  توسط محمد قربانعلی زاده لطره  |